Πάρος 30/10 - 6/11/11 - Κινητός Μαστογράφος
Κινητός Μαστογράφος